Rozengaard | Brunssum | + 31 (0)630 89 86 51


Huishoudelijk reglement


1.             Lid worden mag vanaf 18 jaar.


2.            De contributie dient in zijn geheel voor het eindfeest via de bank te zijn voldaan. Er mag in overleg met de                penningmeester ook in termijnen betaald worden. Indien hier van wordt afgeweken, dient expliciet contact met de                penningmeester worden opgenomen. Na zijn/ haar toestemming mag ook contant betaald worden.


3.             Bestuursleden die twee maal zonder kennisgeving absent zijn bij vergaderingen, worden uit hun functie gezet.


4.            De Penningmeester is gemachtigd om uitgaven te doen voor een bedrag tot € 150,- .Voor uitgaven boven € 150,-

dient hij/ zij de voorzitter en secretaris te informeren.


5.            Voor iedere opzegging/ontzegging van het lidmaatschap geldt dat het lid de vereningsbijdragen tot het einde van                het lopende maand verschuldigd blijft. Bij opzegging dient er schriftelijk dan wel per digitale media, bij het                secretariaat te worden afgemeld. Diegene die niet op tijd de contributie voldoet wordt uitgesloten van alle activiteiten                tot de contributie is voldaan. Bij geen afspraak met de penningmeester wordt u geroyeerd.

6.            Als lid van de vereniging mag men de vereniging niet in diskrediet brengen. Leden die zich hier niet aan houden                kunnen worden geschorst. Bij herhaling kan na algemene ledenstemming iemand geroyeerd worden.Openstaande                contributie dient alsnog te worden voldaan zoals vernoemd in artikel 5.


7.            Ieder lid heeft het recht om deel te nemen aan de pool.


8.            Ieder lid mag op een feest een introducé meenemen voor een door het bestuur vast te stellen kostendekkende                bijdrage.

Een introducé mag maximaal 2 feesten bezoeken, en dient op het eindfeest 18 jaar of ouder te zijn.

Wil deze vaker deelnemen, dient hij/zij lid te worden.


9.            Het is de intentie om alle festiviteiten in Brunssum te organiseren.


10.          Voor deelname in het bestuur dient men minimaal 1 jaar lid te zijn van de vereniging,

Tenzij anders besloten wordt bij algemene ledenvergadering.


11.            In alles waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.